Lover    Vedtekter     Kontingenter
Nye medlemmer, les gjennom lover og vedtekter. Innmelding ligger her

Lover

LOVER FOR SKJÆRHALDEN BÅTFORENING

 

Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1952 og senere

endret i 1953, 1955, 1983, 1984, 1985 ,1991 ,2007 , 2008 og 2014.

Lovene etter endring i 2008:

§ 1
Endret 2008

Skjærhalden Båtforening sitt formål er å drive utleie av båtplasser til sine medlemmer. Ledige plasser kan leies ut til andre ifølge foreningens vedtekter. Det økonomiske resultatet av virksomheten skal brukes til å utvikle og vedlikeholde havna.

§ 2

Endret 1984 og 2014

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer.  Under styret sorterer valgte komiteer.

§ 3

Endret 1984 og 2014

Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar foreningens økonomi og dens tarv forøvrig, sammenkaller møter og fremlegger for den ordinære generalforsamling beretning over foreningens virksomhet samt revidert regnskap. Styret behandler de saker som medlemmene foreslår, og som ønskes forelagt generalforsamlingen. Forslag må være sendt styret senest en uke før generalforsamlingen.

Styremøter sammenkalles av leder så ofte styret finner det påkrevet. Til disse kan også de forskjellige tillitsmenn innkalles, dog uten å ha stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.                                           

§ 4
Endret 2008 og 2014

Den ordinære generalforsamling avholdes innen utgangen av februar måned og sammenkalles med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen behandler årsberetning, revidert regnskap, forslag til lovendringer og andre forslag innlevert til styret og behandlet på foreskrevet måte.

Generalforsamlingen velger dessuten leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer med varamenn, 2 revisorer, sjef for båtforeningens havn, eventuelt andre tillitsmenn og komiteer av interesse for foreningen. Leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer for 2 år av gangen, slik at disse trer ut vekselvis 2 og 2. Varamenn, revisorer og andre tillitsmenn velges for 1 år.

Generalforsamlingen velger også havneutvalg bestående av 4 personer. En av disse velges særskilt som leder av utvalget. Leder av havneutvalget har møte og forslagsrett til styret. Kun 2 av utvalgets medlemmer er på valg hvert år slik at kontinuiteten sikres.

Samtlige tillitsmenn kan gjenvelges, dog kan de frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert. Generalforsamlingens beslutninger vedtas med simpelt flertall. Til lovendringer kreves 2/3 flertall. Stemmegivning kan kun skje ved personlig frammøte

 

§ 5

Endret i 1953, 1983, 1985 og 2007

Alle fastboende i Hvaler har rett til medlemskap i foreningen
tilbake til innmelding            

§  6

Endret i 1955, 1983, 1984, 1991 og 2008

Kontingent og andre avgifter fastsettes av generalforsamlingen, og må være betalt innen oppgitt forfallsdato. Medlemmer eller andre leietakere som etter purringer ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor foreningen mister plassrett etter vedtak i styret. Medlemmet mister i tillegg sitt medlemskap. Eksklusjon kan også iverksettes ved brudd på foreningens øvrige reglement. Eksklusjonsforslag må fremmes for generalforsamlingen og avgjøres der ved simpelt flertall.

§  7

Foreningen overtar intet ansvar for skade på fartøyer.

§  8

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det. Innkalling må skje med minst 8 dagers varsel.

§  9

Foreningen kan ikke oppløses dersom 5 medlemmer motsetter seg det. I tilfelle foreningens oppløsning har den avsluttende generalforsamling å treffe avgjørelse om anvendelse av foreningens midler.

                                                                                                                                                Utskrevet februar 2008

 Til toppen

 

Vedtekter

VEDTEKTER  FOR  SKJÆRHALDEN  BÅTFORENINGS  SMÅBÅTHAVN.

 

 A. ADMINISTRASJON.

 

1.  All administrasjon vedrørende havna tilligger havneutvalget.   

2.  Havneutvalget er et underutvalg under styret, og oppnevnes av Båtforeningens

     generalforsamling.

B. TILDELING AV BÅTPLASS.

               

1.     Yrkesfiskere har fortrinnsrett til plass i havna.                               

2.    Alle medlemmer i Skjærhalden Båtforening kan søke om plass i havna, for sin egen båt. Et medlem kan søke om båtplass nr. to når medlemmet er tildelt båtplass nr. én.

3.    Havneutvalget tildeler plass, og plikter å ajourføre lister over søkere. Plass på venteliste bestemmes av søknadsdato. Søknad sendes Båtforeningen leder.

4.    Båtplass som ikke brukes av plassleier til egen båt, disponeres av havneutvalget. Plassen skal leies ut til første medlem på venteliste for ett år av gangen fra 01.05 til 30.04, og vedkommende betaler årsleie for plassen.

5.    Dersom det ikke finnes søkere som er medlem av båtforeningen til udisponerte plasser, kan havneutvalget leie ut plassen til ikke-medlemmer for ett år av gangen. Leiepris for ikke-medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

6.    Båtplass som blir ledig ved dødsfall, eller når plasseier ikke ønsker å benytte plassen selv, kan overdras til ektefelle eller til familie i rett opp- eller nedadstigende linje. Den som overtar plassen, må oppfylle betingelsene for å bli medlem av Båtforeningen. Finnes ikke slike arvinger, inndras plassen for tildeling til første medlem på ventelisten.          

7.    Havneutvalget har rett til å flytte båter, slik at det blir best mulig samsvar mellom plassen og båtens størrelse. Ønske om større båtplass fremmes som søknad til havneutvalget, og båtplass tildeles når slik plass blir ledig eller opparbeidet.

8.    Båtplassen innløses mot innbetalt innskudd når medlemskap i foreningen opphører, for eksempel ved flytting.

9.  Plassleier som ikke retter seg etter Båtforeningens regler for drift av havna, mister retten til plassen.

9A Ved delt eierskap i båt skal det oppgis hovedeier til båtforeningen. Plikter og rettigheter tilknyttet båtplass
knyttes til hovedeier.

10. Plassleier må oppgi til foreningen hvilken båt – registreringsnummer, navn og evt. kjennetegn – som skal ligge i den tildelte plassen.

C. ØKONOMI. 

1.     Alle nye plassleiere betaler innskudd. Innskuddet fastsettes av generalforsamlingen.

2.    Årsleien fastsettes av generalforsamlingen.

3.    Årsleien for ikke-medlemmer settes 50% høyere enn for medlemmer.
 

D. TVISTER.

1.     Tvister mellom plassleiere, eller mellom plassleier og havneutvalget, avgjøres av båtforeningens styre.

 

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 3.oktober 1987.

Sist endret på generalforsamlingen den 26. februar 2014.

 

                                                                                                                                                Utskrevet februar 2010

Til toppen

 

Kontingenter. 

Skjærhalden Båtforening
   
Kontingenter, innskudd og avgifter 2014
  (sist endret 15.2.2014)  
Innmeldingsavgift 500,00 Disse avgiftene gjelder for
Årskontigent 750,00 medlemmer. For å kunne bli 
El. pr. kw time (okt-apr) 13-14 0,90 (se nederst på siden) medlem må man være 
  fastboende i Hvaler.
  § 5 i Båtforeningens lover
Innskudd for båter i småbåthavna 2014:  
   
Båtbredde Medlem betaler  
inntil 200 cm 25 000,00 Ved bytte av båt til større eller
200 - 249 cm 31 250,00 mindre plass, vil det nå bli innkrevd 
250 - 299 cm 37 500,00 eller utbetalt mellomværende
300 - 349 cm 43 750,00 innskudd.
350 - 399 cm 50 000,00  
400 - 449 cm 56 250,00  
450 - 499 cm 62 500,00  
   
Plassleie for båter i småbåthavna 2014:  
   
Båtbredde Medlem betaler Ikke medlem betaler
inntil 200 cm 1 600,00 2 400,00
200 - 249 cm 2 000,00 3 000,00
250 - 299 cm 2 400,00 3 600,00
300 - 349 cm 2 800,00 4 200,00
350 - 399 cm 3 200,00 4 800,00
400 - 449 cm 3 600,00 5 400,00
450 - 499 cm 4 000,00 6 000,00
   
Kommunal havneavgift kommer i tillegg til plassleie.  
For 2014 er denne ca. kr. 2200.00 pr. plass   
   
Vinteropplag: (Opplagstomta skal være ryddet innen 1.mai)
   
Medlem betaler Ikke medlem betaler
Båtlengde inntil 21' pr. fot 50,00 2 000,00
pr. påbegynt fot over 21' pr. fot 50.00 200,00
   
Opplag ved krana: Varighet max. 3 (gode) dager
Satser for ikke medlemmer  
  Medlem betaler Ikke medlem betaler
Opplag ved krana  0,00 250,00
Bruk av høytrykkspyler 0,00 100,00
Bruk av kran pr. løft 200,00 750,00
   
(Noen tjenester er gratis for medlemmer)  
   
Gjeldende fra Generalforsamlingen 26. februar 2014
   

Etter vedtak på Generalforsamlingen 27.2.2013 blir det fra høsten 2013  endringer i bruk av strøm om bord.

Alle båteiere som ønsker vinterstrøm må betale et innskudd på kr. 3.000 og blir da koblet opp mot en fast

kontakt med måler. Denne avleses når sesongen er over og medlem blir fakturert med den netto strømpris.

 

 

Kravene til innmelding er at du har fast bopel i Hvaler Kommune iflg. §5.
Ved innmelding vennligst oppgi navn, adresse og telefonnummer.
innmelding@skjaerhalden-baatforening.no
Innmeldings papirer vil bli tilsendt.
Søknad om båtplass Skjærhalden Båtforening ligger her i  PDF og Word

 

Til toppen